logo
GR | ΕΝG
search icon

μαθήματα χειμερινής περιόδου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Στόχος του Μαθήματος είναι η περιγραφή των πιο διαδεδομένων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων με τρόπο απλό χωρίς περιττές μαθηματικές αποδείξεις και τύπους, έτσι ώστε  να είναι δυνατή η κατανόηση του μαθήματος από όλους τους φοιτητές διαφορετικών κατευθύνσεων που θα ασχοληθούν με την Διοίκησης των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Γι΄ αυτό τον λόγο έχει δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση σε παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες  περιπτώσεων που παρουσιάζονται και αναλύονται σε κατάλληλο διαμορφωμένο εργαστήριο Η/Υ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: t.lazaridis@aua.gr
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: s.klonaris@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική Λογιστική
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές λογιστικές έννοιες και τη χρήση μεθοδολογιών και αλγορίθμων της χρηματο-οικονομικής ανάλυσης και αποκτούν το απαιτούμενο υπόβαθρο για να κατανοήσουν τη χρησιμότητα και τη χρήση χρηματο-οικονομικών εργαλείων για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις.
Οι μελέτες περίπτωσης και η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με ομαδικές μελέτες βοηθούν στην κατανόηση και την πρακτική.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πέτρος Σολδάτος: p. soldatos@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική Λογιστική

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ) μέσα από το πρίσμα των Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Ο κύριος άξονας του είναι η ανάλυση των στρατηγικών μάρκετινγκ. Τα θέματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στο μάθημα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: το ρόλο του ΜΚΤ στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, τη διαδικασία της έρευνας ΜΚΤ, την αξιολόγηση της αγοράς, τη διοίκηση προϊόντος και μάρκας τροφίμων, τις υποθέσεις σχεδιασμού ενός σχεδίου ΜΚΤ, τα προγράμματα προβολής και διαφήμισης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, την διαχείριση των κρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και τέλος την μελέτη περιπτώσεων καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η φιλοσοφία του μαθήματος είναι ότι η εμπειρία του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ αποκτάται πολύ αποτελεσματικότερα μέσα από την πράξη και από την παρουσίαση πραγματικών παραδειγμάτων παρά μέσα από το απλό και, πολλές φορές, μηχανικό διάβασμα. Συνεπώς, το μάθημα είναι εμπλουτισμένο με αρκετά παραδείγματα από τον χώρο του μάρκετινγκ και συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο της εργασίας την κατασκευή ενός ετήσιου σχεδίου μάρκετινγκ στην κατηγορία των τροφίμων η/και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γεωργία Παπουτσή: gpapoutsi@agreri.gr
Κωνσταντίνος Λιονάκης: Lionakis@aueb.gr

pdf icon pdf icon

Παρουσίαση Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

(επιλέγονται δύο από τα παρακάτω)
Εφοδιαστική Αλυσίδα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Το μάθημα πραγματεύεται θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις με έμφαση σε επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργίας. Συγκεκριμένα εξετάζονται θέματα όπως ο στρατηγικός ρόλος και η σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, της διαχείρισης αποθεμάτων, της αποθήκευσης, των καναλιών διανομής και της μεταφοράς εμπορευμάτων, η χρήση ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), καθώς και σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ στην Ελλάδα και σε περιβάλλον διεθνούς εμπορίου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • να σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και εκτελούν τις κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες της ΔΕΑ,
  • να επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο λειτουργίας της ΔΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών και τις απαιτήσεις που αυτά επιβάλουν στη λειτουργία της ΔΕΑ,
  • να εφαρμόζουν μια συστημική και ολιστική προσέγγιση (integrative supply chain management) στη ΔΕΑ με την ταυτόχρονη αναγνώριση των ισχυρών αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στις επιμέρους λειτουργίες της ΔΕΑ και των σχέσεων ανταποδοτικότητας (trade-off’s) ανάμεσα στις αντίστοιχες συνιστώσες κόστους και
  • να επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές για την υποστήριξη αποφάσεων σε θέματα βέλτιστου σχεδιασμού του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωροθέτησης εγκαταστάσεων (π.χ. αποθηκών), διαχείρισης αποθεμάτων, προγραμματισμού και δρομολόγησης οχημάτων, καθώς και προσδιορισμού του βέλτιστου επιπέδου εξυπηρέτησης της ΔΕΑ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Μιχάλης Μαντάς: mmadas@uom.gr

pdf icon pdf icon

Παρουσίαση Εφοδιαστική Αλυσίδα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων
Εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την επιστήμη των τροφίμων μέσω της παροχής βασικών γνώσεων  χημείας, μικροβιολογίας/υγιεινής, μηχανικής, επεξεργασίας και συντήρησης, ώστε ο διδασκόμενος να μπορεί να κατανοεί θέματα που αφορούν στην  τεχνολογία, ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ευστάθιος Πανάγου: stathispanagou@aua.gr
Αλεξάνδρα Λιανού: alexandra.lianou@gmail.com

pdf icon

Παρουσίαση Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων

Διοικητική Επιστήμη και Κοστολόγηση
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και επαρκής εποπτεία της Διοικητικής Επιστήμης και απαραίτητη γνώση για να λαμβάνει το σύγχρονο στέλεχος επιχείρησης αποφάσεις και να διαχειρίζεται πρακτικά προβλήματα στο σύγχρονο περιβάλλον των αγρο-βιομηχανικών επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα 1) αποκτήσουν ικανότητα να αξιοποιούν δεδομένα και να τα μετατρέπουν σε δομημένη γνώση, 2) χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους να κατασκευάζουν υποδείγματα για λήψη αποφάσεων 3) θα εξοικειωθούν με το διαθέσιμο λογισμικό και θα είναι σε θέση να επιλέξουν το πλέον κατάλληλο για κάθε κατηγορία προβλημάτων.4) Να μπορούν να κατασκευάσουν τα κατάλληλα υποδείγματα διοίκησης κόστους και προγραμματισμού και 5) Να λαμβάνουν αποφάσεις διοίκησης  των διαθεσίμων πόρων και της παραγωγής βάσει των υποδειγμάτων με έμφαση σε επιχειρήσεις Τροφίμων & Γεωργίας.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Στυλιανός Ροζάκης: srozakis@isc.tuc.gr
Κωνσταντίνος Λιάπης: Konstantinos.liapis@panteion.gr

pdf icon

Παρουσίαση Διοικητική Επιστήμη και Κοστολόγηση

Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε μεθόδους και εφαρμογές της οικονομικής ανάλυσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Τ&Π). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της οικονομικής της οργάνωσης στο συντονισμό των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, καθώς και μεθόδους ελαχιστοποίησης διαφόρων μορφών ρίσκου, οι οποίες δεν επηρεάζουν, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, τις επιχειρήσεις άλλων τομέων της οικονομίας. Παρακολουθώντας τις παραδόσεις και εκπονώντας τις εργασίες τους οι φοιτητές θα μπορούν να απαντήσουν τεκμηριωμένα σε ερωτήσεις όπως: Πως επηρεάζει η δομή μιας αγοράς τις στρατηγικές επιλογές μιας επιχείρησης Τ&Π; Πότε συμφέρει μια επιχείρηση Τ&Π να αγοράσει αγροτικά προϊόντα-πρώτες ύλες μέσω συμβολαιακής γεωργίας και πότε στην ελεύθερη αγορά; Πως μπορούμε να αποφασίσουμε πότε δυο προϊόντα είναι συμπληρωματικά και πότε υποκατάστατα; Ποιοί παράγοντες καθορίζουν τον βέλτιστο βαθμό κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης μιας επιχείρησης Τ&Π; Πως οι διάφορες μορφές ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων Τ&Π επηρεάζουν τα κίνητρα των ιδιοκτητών-επενδυτών να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια στις επιχειρήσεις τους; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή οργανωτικής δομής μιας επιχείρησης Τ&Π; Πως αποφασίζει μια επιχείρηση Τ&Π ποια στρατηγική να υιοθετήσει;  Το μάθημα θα ξεκινήσει με επανάληψη βασικών οικονομικών εννοιών.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος: iliopoulosC@agreri.gr

pdf icon

Παρουσίαση Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων

μαθήματα Εαρινής περιόδου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιχειρησιακή Στρατηγική
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Το μάθημα παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για το Στρατηγικό Μάνατζμεντ από την πλευρά της στρατηγικής. Προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να δέσουν όλα αυτά που έχουν μάθει σε άλλα γνωστικά αντικείμενα του μάνατζμεντ και να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή στην ανάλυση των πολυσύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων. Η Επιχειρησιακή Στρατηγική ενσωματώνει όλες τις πλευρές ενός οργανισμού και επομένως σκοπεύει να αξιοποιήσει τη γνώση και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν σε άλλα μέρη του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το μάθημα σχετίζεται με το μάνατζμεντ του οργανισμού, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών, επιχειρηματικών και λειτουργικών στρατηγικών μέσω της οργανωσιακής δομής και των διαδικασιών. Τέσσερα είναι τα κύρια μέρη του μαθήματος: α) Η Στρατηγική Ανάλυση, β) Η Διαμόρφωση της Στρατηγικής, γ) Η Υλοποίηση της Στρατηγικής και δ) Η Αξιολόγηση της Στρατηγικής.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος: iliopoulosC@agreri.gr
Χρύσα Αγαπητού: chrysa.agapitou@gmail.com

pdf icon

Παρουσίαση Επιχειρησιακή Στρατηγική

Advanced Approaches to Management
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

The aim of the course is to provide students with the opportunity to develop a strong conceptual framework for analysing organisations, evaluating the role of managers in contemporary organisations and managing change. The course introduces numerous theories dealing with organisational structure and culture, groups and leadership, technology and innovation, management learning and problem – solving. These theories are used as resources for handling effectively case studies and role-play exercises. A number of short-videos are also shown to highlight different managerial challenges in today’s organisations.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Yiannis Gabriel: Y.Gabriel@bath.ac.uk

pdf icon

Παρουσίαση Advanced Approaches to Management

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Φιλόθεος Νταλιάνης: filotheos@unipi.gr

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

(επιλέγονται δύο από τα παρακάτω)
Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Ο στόχος του μαθήματος είναι η βαθύτερη κατανόηση επιμέρους θεμάτων μάρκετινγκ του κλάδου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ανδρέας Δριχούτης: adrihout@aua.gr
Αχιλλέας Βασιλόπουλος: avas@uoi.gr

pdf icon

Παρουσίαση Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελευθέριος Δροσινός: ehd@aua.gr
Γεώργιος Κοτσερίδης: ykotseridis@aua.gr
Αναστάσιος Ακτύπης: aktyp@aua.gr

Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Ζήτησης Τροφίμων
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Ο καταναλωτής είναι ο τελευταίος και πιο σημαντικός κρίκος της διατροφικής αλυσίδας. Για τον λόγο αυτό οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ζήτηση τροφίμων  έχουν ιδιαίτερη σημασία για την βιομηχανία και όχι μόνο. Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται και αναλύεται η κατανάλωση τροφίμων σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, εξετάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή τροφίμων με βάση τις πιο πρόσφατες εμπειρικές έρευνες και παρουσιάζονται και εφαρμόζονται  διάφορες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης της ζήτησης τροφίμων σε επίσημα στατιστικά στοιχεία από την ελληνική πραγματικότητα. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται οι διάφορες θεωρίες αποτίμησης της οικονομικής αξίας αγαθών, ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι θεωρίες εφαρμόζονται στην περίπτωση των τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους συλλογής στοιχείων αλλά και στις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης των στοιχείων αυτών.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παναγιώτης Λαζαρίδης: t.lazaridis@aua.gr
Ανδρέας Δριχούτης: adrihout@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Ζήτησης Τροφίμων

Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπυχιακοί φοιτητές να αναγνωρίζουν, να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη εφαρμογή των συστημάτων των συστημάτων διαχείρισης στις επιχειρήσεις τροφίμων. Επιπλέον οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές διαχείρισης και να αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις του προτύπων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελευθέριος Δροσινός: ehd@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Οι σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται από μια άνευ προηγουμένου ελευθερία στην κίνηση χρηματοοικονομικών πόρων η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως και την συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις, οδηγούν τα κεφάλαια εκεί όπου πιστεύεται ότι θα επενδυθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το ρόλο και τη λειτουργία της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό τις βασικές λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, δηλαδή τις αποφάσεις επενδύσεων και τις αποφάσεις χρηματοδοτήσεων.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παναγιώτης Αρτίκης: partikis@unipi.gr

pdf icon

Παρουσίαση Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Σημείωση

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διδάσκονται τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα (3 σε κάθε περίοδο), ενώ κατά το δεύτερο έτος διδάσκονται τα 4 προαιρετικά μαθήματα (2 σε κάθε περίοδο).

Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί Τεχνολογία Τροφίμων, επιλέγουν υποχρεωτικά το μάθημα «Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων».

Ένα προαιρετικό μάθημα θα διδάσκεται μόνο εφόσον δηλωθεί από 5 τουλάχιστον φοιτητές.

Κάθε μάθημα διαρκεί 30-36 ώρες και λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.