Σας πληροφορούμε ότι η  Καθομολόγηση των Διπλωματούχων  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2018 ως εξής:

10:00 Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών: 
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.  Τμήμα Βιοτεχνολογίας.  Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.  Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.

11:00 Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων: 
Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.) .
Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.) .  Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.) .
Καθομολόγηση Διδακτόρων.
Από 09:00 έως 09:30 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί) , θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 10:00 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Από 10:20 έως 10:50 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση ( Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ί  κ α ι  Δ ι δ ά κ τ ο ρ ε ς ) , θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 11:00 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.